Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het kopen van kunstwerken:

1. **Definities**
- "Kunstwerk": Verwijst naar het specifieke kunstwerk dat wordt aangeboden voor verkoop.
- "Koper": Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die het kunstwerk koopt.
- "Verkoper": De entiteit die het kunstwerk te koop aanbiedt.
- "Overeenkomst": De afspraak tussen de koper en de verkoper met betrekking tot de aankoop van het kunstwerk.

2. **Aanbod en aanvaarding**
- Het plaatsen van een bestelling voor een kunstwerk geldt als een aanbod om het kunstwerk te kopen volgens deze algemene voorwaarden.
- De verkoop van het kunstwerk wordt pas voltooid en de overeenkomst wordt van kracht wanneer de verkoper de bestelling van de koper accepteert.

3. **Prijs en betaling**
- De prijs van het kunstwerk wordt vermeld in de aanbieding en kan onderhevig zijn aan belastingen, verzendkosten en andere bijkomende kosten.
- De koper stemt ermee in de volledige prijs te betalen zoals vermeld in de bestelling.
- Betaling dient te geschieden volgens de betalingsvoorwaarden zoals overeengekomen tussen de koper en de verkoper.

4. **Verzending en levering**
- De verkoper zal zich inspannen om het kunstwerk binnen een redelijke termijn na ontvangst van de betaling aan de koper te leveren.
- De koper is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige verzendinformatie.
- Risico van verlies of schade aan het kunstwerk gaat over op de koper op het moment van verzending.

5. **Retourneren en restitutie**
- De koper heeft het recht om het kunstwerk binnen een bepaalde periode na ontvangst te retourneren, mits het in dezelfde staat verkeert als bij ontvangst.
- Restitutie zal worden verleend na ontvangst en inspectie van het geretourneerde kunstwerk, minus eventuele verzendkosten en restocking fee indien van toepassing.

6. **Eigendom en auteursrecht**
- Het eigendom en de volledige rechten van het kunstwerk blijven bij de verkoper totdat volledige betaling is ontvangen.
- De koper erkent dat het kunstwerk beschermd kan zijn door auteursrechten en gaat ermee akkoord om het kunstwerk niet te reproduceren, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande toestemming van de verkoper.

7. **Geschillen**
- Geschillen tussen de koper en de verkoper zullen in eerste instantie worden opgelost door middel van onderhandelingen en overleg.
- Indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.

8. **Toepasselijk recht**
- Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het geldende recht van [plaats/jurisdictie].

Door een bestelling te plaatsen, verklaart de koper deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.